Facebook
Google+
Pinterest
Youtube
Blogger
Flickr

Az Enviro fordítóiroda szerződési feltételei

+36/1/260-6841 | iroda@enviro.hu
Magyarul In English Auf Deutsch

ÁSZF

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

I. FELEK
1. Az Enviroclean Hungary Kft. (Budapest-1102, Kőrösi Csoma Sándor u. 6/B 1. em. 15.) - továbbiakban: Fordítóiroda - fordítási és tolmácsolási feladatokat lát el, melyeket vállalkozási szerződés keretében végez el.
A Fordítóiroda a szerződés létrejöttével vállalja, hogy a fordítási és tolmácsolási feladatot határidőre, a Megrendelő által rögzített minőségi követelményeknek megfelelően elkészíti.

II. A MEGRENDELÉS LÉTREJÖTTE
A Fordítóiroda a megrendeléseket a következő módon fogadja:
•    személyesen (adathordozón vagy nyomtatva),
•    elektronikus levélben,
•    faxon

A fordítandó anyag, valamint a tolmácsoláshoz szükséges segédanyag átadásának módját a Megrendelőnek a megállapodás létrejöttekor kell meghatároznia. A szerződés létrejöttéhez elegendő a Megrendelőlap kitöltése és a Fordítóiroda számára a fent felsorolt módok valamelyikén történő eljuttatása, és ennek a Fordítóiroda általi visszaigazolása.
 A megrendelőlapon rögzítendő alapvető feltételek:
•    A fordítás-tolmácsolás iránya (milyen nyelvről milyen nyelvre)
•    Átadási határidő (órára pontosan)
•    Fordítási mélység (nyersfordítás, szakfordítás vagy szakmai és/vagy nyelvi lektor által lektorált     fordítás, műfordítás)
•    Szerkesztési feladatok
•    Fizetési feltételek
•    A fordítandó szöveg átadásának módja (személyesen, elektronikus levélben, faxon)
•    Egyéb speciális igények meghatározása

A jelen Általános szerződési feltételekben használt szavak, kifejezések a szerződés 1. sz. mellékletében kerülnek meghatározásra.

III. FORDÍTÁSI HATÁRIDŐ SZÁMÍTÁSA
A Fordítóiroda - a megrendelés beérkezésének megfelelő módon - értesíti a Megrendelőt, amennyiben a fordítási-tolmácsolási munka megkezdéséhez a megrendelőlap pontosítása szükséges. Amennyiben a Megrendelő a megrendelőlap pontosításáról megfelelő időn belül nem gondoskodik, a Fordítóiroda - amennyiben ez lehetséges - a rendelkezésére álló adatok alapján végzi el a fordítási -tolmácsolási munkát.

Nem számít bele továbbá a határidőbe az az időtartam, amíg a Fordítóiroda a fordítást a forrásanyag olvashatatlansága, sérülése, vagy egyéb küldési hiba miatt nem tudja megkezdeni és erről a Megrendelőt értesíti.
Hiánytalan megrendelőlap beérkezését követően a Fordítóiroda haladéktalanul visszaigazolja a megrendelést.
A fordítási határidő akkor kezdődik, amikor a megrendelés tárgyat képező dokumentumok kézbesítését, és a feladat vállalását a Fordítóiroda írásban visszaigazolja.

IV. SZAVATOSSÁGI KIFOGÁS
Amennyiben a fordítandó szövegben továbbiakban: forrásnyelvi szövegben rövidítések, illetve még közkinccsé nem vált egyedi kifejezések, vagy más olyan jellegű nyelvi fordulat található, mellyel kapcsolatban a Megrendelőnek különleges, egyedi elvárása van, ezt a Megrendelő a megrendeléssel együtt, írásban a Fordítóiroda tudomására hozza. Ellenkező esetben nem élhet szavatossági kifogással a fordító által alkalmazott szokásos, normál kifejezésekkel kapcsolatban. Szavatossági kifogással abban az esetben sem élhet a Megrendelő, ha megadott forrásnyelvi szöveg egy másik nyelvről került korábban helytelenül lefordításra és ezen hibás szöveg került a Fordítónk által lefordításra (pl: az eredeti szöveg német nyelvű, melyet korábban román nyelvre fordítottak és a Megrendelő a román nyelvű szöveget kéri angol nyelvre lefordítani).
Amennyiben a Megrendelő nagyobb jelentőségű fordítással bízza meg a Fordítóirodát, javasolt a lefordított anyag lektorálásának megrendelése is. Amennyiben a Megrendelő a lektorálástól eltekint, akkor ezt a Fordítóiroda normál fordítás megrendelésének tekinti. (Fogalmak meghatározását ld. az 1. sz. mellékletében!)
A Fordítóiroda felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy a speciális szövegszerkesztési igényeket a megrendelőlapon kell rögzíteni.


V. HIBÁS TELJESÍTÉS, FELELŐSSÉGVÁLLALÁS
A Fordítóiroda kijavítási igényt (minőségi kifogást) a fordított anyag átadásától számított 5 napon belül fogad el. Amennyiben a megadott határidőn belül a Megrendelő minőségi kifogással nem él, az adott megbízást elfogadottnak kell tekinteni. és a Megbízó köteles határidőn belül az ellenértéket megfizetni.
A kifogás bejelentésekor pontosan meg kell jelölni a kifogásolt szövegrészt, a kifogásolás okát. A Megbízott köteles a kifogásolt részt kijavítani a Megbízó kérésére, és jelezni, ha szakmai okokból nem ért egyet a Megbízó javaslatával. Ilyen esetben a kijavítási határidő a kifogás megérkezésétől számítandó. Kijavítást követő ismételt hibás teljesítés esetén Megbízó az adott reláció megrendelésétől elállhat és a jelen szerződést felmondhatja.
Vita esetén Felek a fordítást közösen egyeztetett és felkért szakértővel ellenőriztetik, véleményeztetik, és annak megítélése alapján teszik meg a megfelelő intézkedéseket (a reklamáció elutasítása, javítás, esetleges kártalanítás vagy árengedmény). A szakértő díját az a fél viseli, akinek részére a szakvélemény kedvezőtlen.
Megbízott kijelenti, hogy szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik, mely biztosítás összegének erejéig a hibás teljesítésből eredő, a Megbízó által igazolt károkat megtéríti. Megbízott kártérítési felelőssége a felelősségbiztosításában rögzített 1 000 000 Forint összegig terjed.
Tolmácsolási feladat ellátása során a felmerülő minőségi kifogást Megrendelőnek a tolmácsolás helyszínén haladéktalanul a tolmácsolást végzőnek jeleznie kell, amit Vállalkozó részére haladéktalanul írásban is el kell küldenie. Ezen intézkedések elmulasztása esetén Vállalkozó minőségi kifogást nem fogad el.
A minőségi kifogásokkal kapcsolatos további szabályozások a Ptk. szerint történnek.
 
VI. TITOKTARTÁS
A Fordítóiroda vállalja, hogy a fordítási -tolmácsolási feladat elvégzése során a tudomására jutott adatokat bizalmasan kezeli. Harmadik fél részére információt a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása vagy kifejezett kérése nélkül nem ad át.


VII. FIZETÉSI FELTÉTELEK
Megrendelő a fordítás ellenértékét a teljesített és igazoltan átvett munkákról kiállított számla ellenében, a számlán megjelölt számlaszámra, 8 napon belül, átutalással egyenlíti ki. A fizetési határidő vonatkozásában a Fordítóiroda a Megrendelővel egyénileg is megállapodhat, melyet a megrendelőlapon rögzítenek.
Amennyiben a számla nem kerül kifizetésre és behajtás válik szükségessé, úgy 100 000 Ft költségátalány kerül felszámításra.
A Fordítóirodának – különösen új, vagy kevéssé ismert, ill. nem pontosan fizető Megrendelő esetében – jogában áll előleget vagy részfizetést kérni.
Megrendelő tudomásul veszi, hogy fizetési késedelme esetén a késedelem időszakában érvényes magyarországi jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamat kerül felszámításra.


VIII. VEGYES RENDELKEZÉSEK
Felek kötelesek a szerződés tárgyának teljesítése érdekében egymással szorosan együttműködni, és haladéktalanul tájékoztatni egymást minden olyan felmerülő problémáról, mely a teljesítést akadályozza, korlátozza vagy késlelteti. A szerződés hatálya alatt írásbeli tájékoztatásnak, illetve közlésnek számít az e-mail váltás is. Egyéb megállapodás hiányában a megrendelések teljesítésére a megrendelésben és visszaigazolásban foglaltakon kívül az itt közölt általános szerződési feltételek vonatkoznak.
A Felek ezektől közös megegyezéssel írásban eltérhetnek. Jelen általános szerződési visszavonásig érvényesek. A Megrendelő és a Fordítóiroda között a fentiek szerint létrejött szerződés határozott időre, a jelen szerződésben meghatározott szolgáltatás/ellenszolgáltatás teljesítéséig tart. Szerződő felek a szerződést közös megegyezéssel és írásban bármikor módosíthatják, vagy megszüntethetik. Amennyiben a felek között létrejött szerződéssel, illetve a teljesítéssel kapcsolatban bármilyen vita merül fel, felek azt elsősorban békés úton rendezik. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadók.
 

1. számú melléklet
Fogalmak meghatározása

1.    Általános fogalmak
Ahol azt külön nem jelöljük, ott a fordító alatt tolmácsot is értünk.

Fordítóiroda
Olyan fordítási és ehhez kapcsolódó tevékenységet végző gazdasági társaság, amely a megrendelők számára lehetővé teszi az írásbeli, illetve szóbeli kommunikációt, hozzáadott érték nyújtásával: a forrásszöveget előkészíti a fordításra, a kész fordítást minőségellenőrzésnek veti alá, és külön, írásbeli kérés esetén elvégzi a szöveg- és a kiadványszerkesztési, valamint archiválási munkákat is. A fordítóiroda egynél több, a fordítóirodában fordítóként dolgozó, megfelelő nyelvi minősítéssel rendelkező munkatársat foglalkoztat, és a fordítások elkészítéséhez alvállalkozási formában külső munkatársakat is igénybe vehet.

Fordító
Olyan fordítási szolgáltatást nyújtó természetes személy, aki rendelkezik az ehhez szükséges általános és szakirányú végzettséggel, illetve az adott szakterületen megfelelő fordítói kompetenciával.

Szakfordító
Szakszöveg fordításával foglalkozó személy.

Fordítási tevékenység
Valamely szöveg forrásnyelvről célnyelvre történő írásbeli lefordítása.

Fordítás
Írott szöveg átalakítása (a forrásnyelvről) írott formában egy másik nyelvre (a célnyelvre) ugyanannak a jelentésnek a kifejezése érdekében.
A „fordítás” a szavakkal kifejezett gondolatsor eredetitől eltérő nyelvi formába való átváltoztatása.

A fordítási szolgáltatások fajtái:

A lektorálatlan fordítás megfelel a célnyelv használatának és szabályainak. Mutathat hiányosságokat, a stílust és a szaknyelvi szókészletet illetően. A fordítás teljes körű, és alapvetően visszaadja a forrásnyelvi szöveg információtartalmát.

A szakmailag lektorált fordítás megfelel a célnyelv használatának és szabályainak, tekintettel az általános és a szaknyelvi szókészletre. A fordítás maradéktalanul visszaadja a forrásnyelvi szöveg információtartalmát. Teljes körű, nem tartalmaz félrefordításokat.

A nyelvileg lektorált fordítás megfelel a célnyelv szabályainak és a célnyelvi kultúrában való kommunikatív használatnak, tekintettel az általános szókészletre, nyelvtanra, mondattanra, idiomatikára, stílusra és más szövegfajta sajátosságaira. A fordítás maradéktalanul visszaadja a forrásnyelvi szöveg információtartalmát. Teljes körű, nem tartalmaz félrefordításokat.


Nyersfordítás
Más nyelvből fordított, még javítatlan szöveg. Költői szövegnek a műfordítás alapjául szolgáló, szó szerinti fordítása.

Szakfordítás
Szakszöveg (társadalomtudományi, természettudományi, műszaki, gazdasági) fordítása.
 
Műfordítás
Irodalmi alkotás, főképp vers művészi fordítása.

Nyomdakész fordítás
Szakmailag és nyelvileg lektorált fordítás, amelyet tördelés után korrektúráztak.

Hivatalos fordítás
Olyan fordítás, amelyet a fordítóiroda záradékkal lát el, amelyben igazolja, hogy a fordítás pontos és helyes.


Fordítás hitelesítése
A fordítás hitelesítése a fordításhoz fűzött közjegyzői záradékkal történik, amely készülhet magyar nyelven, két nyelven vagy csak az adott idegen nyelven. A fordítást az ügyfél is elvégezheti vagy elkészíttetheti, a szöveg hitelesítését – megbízás esetén fordítását – azonban kizárólag az adott nyelvre szóló, úgynevezett nyelvi jogosítvánnyal rendelkező közjegyző, vagy az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda, cégkivonat vonatkozásában pedig a szakfordítói igazolvánnyal rendelkező szakfordító készítheti el.

Tolmácsolás
Egy forrásnyelven megfogalmazott szóbeli vagy írásbeli üzenetnek a célnyelven megfogalmazott szóbeli üzenetté való átalakítása.

Kísérő tolmácsolás
Eseti jellegű kommunikáció támogatása. Többnyire egy személyhez kötődik, nemcsak a forrásnyelvről a célnyelvre, hanem vissza is. Tipikus esetei: látogatások, bemutatók, műhelyszintű (terepi) oktatás.

Konszekutív tolmácsolás
Konszekutív jellegűnek minősül minden olyan tolmácsolás, melynek eredményeként a célnyelvi szöveg a forrásnyelvi szöveg egy blokkja (amely lehet egy vagy több mondat) után hangzik el, és a forrásnyelvi szöveg előadója és a hallgatóság, valamint a tolmács között közvetlen kapcsolat létezik.
Többnyire tárgyalásokon alkalmazzák, a tolmács közvetlen résztvevője a megbeszélésnek, és a szöveget azonnal tolmácsolja, amint a beszélő befejezte a mondatát. Ez a tolmácsolás többnyire nem egyirányú, hanem mindkét irányba történik.

Előadás követő tolmácsolás
A tolmács az előadó közelében helyezkedik el (rálátással a táblára, vetítővászonra), és a szöveget azonnal tolmácsolja, amint az előadó befejezett egy gondolatot.

Szimultán tolmácsolás
A tolmács az előadót fejhallgatón keresztül hallgatja, közvetlen rálátása van a teremre (pl. vetítővászonra, előadóra stb.) és egyidejűleg folyamatosan mikrofonba tolmácsolja az elhangzottakat. Konferencia, szinkron vagy kabintolmácsolásnak is nevezik.

„Fülbesúgó” tolmácsolás

Egy nagyobb csoportban, egy vagy néhány az idegen nyelvet nem értő személy részére végzett, lényegében konszekutív jellegű tolmácsolás, amikor a tolmács a szó szoros értelmében az említettek fülébe súgja, vagy halk hangon tolmácsolja az elhangzottakat.

2.    Nyelv és szöveg

Forrásnyelv
Az a nyelv, amelyen a fordítandó forrásnyelvi szöveget megalkották.

Forrásnyelvi szöveg
A lefordítandó szöveg.

Célnyelv
Az a nyelv, amelyre a forrásnyelvi szöveget le kell fordítani.

Célnyelvi szöveg
A fordítási tevékenység eredménye (a lefordított szöveg, vagyis maga a fordítás).

3.    Ellenőrzés

Formai ellenőrzés
Egy fordítás „külalakjának” és a szöveg teljességének ellenőrzése.

Revízió (korrektúra)
Az elütési és helyesírási hibák, a hibásan leírt számok, nevek és mértékegységek, valamint az értelmetlen mondatok és helytelen szakkifejezések javítása a célszövegben.

Lektorálás
A fordítás nyelvhelyesség és stílus alapján történő ellenőrzése a forrás- és a célszöveg egybevetésével, az élő nyelv követelményeinek megfelelően, továbbá a fordításban alkalmazott szakkifejezések ellenőrzése a modern tudomány és technika kifejezésrendszere alapján.

A fordítás mennyiségének mérése

A fordítás mennyiségének meghatározása
A fordítás mennyiségét meghatározhatjuk
- a karakterek vagy leütések számában (forrás- vagy célnyelvi)
- a szavak számában (forrás- vagy célnyelvi)

A mértékegységek meghatározása
A leütés: a fordítás elkészítéséhez szükséges valamennyi karakter (szóköz is)
A karakter: a kinyomtatott, látható betű, szám, szimbólum stb.
A szó: két szóköz közötti karaktersorozat

Forrás: Magyar Fordítóirodák Egyesülete

Honosítással kapcsolatos fordítások Honosítás esetében kötelező a megfelelő hivatalhoz benyújtani az eredeti születési anyakönyvi kivonatot, valamint a családi állapotot igazoló...
[Tovább]

A jogi szakszövegek átszövik mindennapjainkat, mégis a megértésükhöz szakértőkre van szükségünk, sokszor még anyanyelvünkön is. Fordítóirodánk...
[Tovább]

Mikor van szükség záradékolt fordításra? Záradékolt fordításkor irodánk az elkészült dokumentumhoz fűzött, aláírt és lepecsételt hivatalos irattal tanúsítja, hogy a fordítás szövege...
[Tovább]